Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyki Krajowej "Krajobrazy" (Dorośli)

I. Zawarcie umowy

Przed zawarciem umowy z BTK „Krajobrazy" lub jego agentem o udział w imprezie turystycznej uczestnik powinien zapoznać, się z niniejszymi warunkami oraz programem imprezy, które są integralną częścią umowy.

Zawarcie umowy następuje przez podpisanie osobiście lub przez pełnomocnika druku zgłoszenie-umowa, zwanego dalej zgłoszeniem. Od osób niepełnoletnich wyjeżdżających bez opiekunów wymaga się pisemnej zgody opiekunów na udział w imprezie.

Uczestnikiem imprezy jest podpisujący zgłoszenie oraz osoby ujęte w zgłoszeniu, za które podpisujący bierze odpowiedzialność.

Po skompletowaniu listy uczestników imprezy (wczasy, wycieczka), biuro przyjmuje dalsze zapisy na listę rezerwową po dokonaniu wpłaty 10% wartości imprezy. Osoba z listy rezerwowej jest przeniesiona na listę stałą w przypadku zwolnienia się miejsca, o czym jest zawiadamiana na piśmie lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy. Rezygnacja z listy rezerwowej lub nie umieszczenie na liście stałej powoduje zwrot wpłaconej kwoty, rezygnacja po zakwalifikowaniu na listę stałą powoduje utratę wpłaconej kwoty.

W momencie podpisania umowy uczestnik wpłaca pierwszą ratę w wysokości określonej przez biuro, nie więcej niż 45% ceny imprezy. Biuro określa terminy pozostałych wpłat i dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Niedokonanie w ustalonych terminach wpłat, lub niedostarczenie wymaganych dokumentów powoduje skreślenie z listy uczestników na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.

Uczestnik ma obowiązek poinformować biuro o zmianach danych osobowych, w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, by możliwe było załatwienie wszelkich formalności.

Biuro zastrzega sobie możliwość zmian terminów, tras, ceny lub odwołania imprezy z przyczyn niezależnych (decyzji władz państwowych, braku wymaganego minimum uczestników, działań sił wyższych, klęsk żywiołowych). W tym przypadku w razie rezygnacji zwraca się pełną kwotę wpłaty bez potrąceń. Brak odpowiedzi do 3 dni po zawiadomieniu o zmianie uważany będzie za potwierdzenie nowych warunków.

II. Rezygnacja z imprezy

Rezygnacja z imprezy winna nastąpić w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpływu do biura (w przypadku listu poleconego – data wysłania) lub dzień niewykonania przez uczestnika czynności określonych umową.

Rezygnacja uczestnika nie upoważnia innych osób figurujących z nim na jednym zgłoszeniu do rezygnacji bez potrąceń.

Rezygnacja bez potrąceń następuje w przypadku określonym w punkcie I / 8

odwołanie imprezy lub nie przyjęcie innej propozycji

nie przyjęciezmiany warunków umowy w ciągu 3 dni po poinformowaniu o nich

rezygnacja z listy rezerwowej przed przeniesieniem na listę stałą

W razie nieodbycia się imprezy lub niewzięcia udziału w imprezie z winy biura, zwraca się uczestnikowi pełną wpłatę (bez odsetek) oraz inne udokumentowane koszty związane z przybyciem na miejsce zbiórki.

W pozostałych przypadkach rezygnacji, bez względu na jej przyczyny, biuro dokonuje następujących potrąceń:

do 40 dni przed imprezą koszty manipulacyjne 50zł

40 do 30 dni: 25% wartości imprezy

29 do 15 dni: 50% wartości imprezy

14 do 7 dni: 70% wartości imprezy

poniżej 7 dni: 100% wartości imprezy

Powyższe kwoty mogą być zwiększone do wysokości faktycznie poniesionych przez biuro kosztów wynikających z umów z kontrahentami.

Zastosowane przy rezygnacji potrącenia następują niezależnie od daty zawarcia umowy.

III. Realizacja imprezy

Uczestnik wyjeżdżający na imprezę zobowiązany jest posiadać w miejscu zbiórki zgłoszenie, dowody wpłaty i wymagane dokumenty.

W celu sprawnego przebiegu imprezy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pilota wycieczki, przestrzegania punktualności oraz informowania pilota o chęci oddalenia się od grupy.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od biura następują zmiany programu imprezy w trakcie jej trwania, biuro zobowiązane jest do zagwarantowania świadczeń zastępczych. Realizacja świadczeń zastępczych o tej samej wartości nie stanowi wady usługi i uczestnik z tego powodu nie może rościć pretensji do biura.

Biuro nie bierze żadnej odpowiedzialności za niedociągnięcia imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych (np.: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych), a także zawinionych przez uczestnika.

Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie klienta np. spóźnienie na miejsce zbiórki.

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do pokrycia kosztów za straty lub zniszczenia powstałe z ich winy w trakcie trwania imprezy. Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiadają jej ustawowi opiekunowie. Uczestnik zobowiązany jest pokryć szkodę na miejscu jej wyrządzenia.

Podczas trwania wycieczki za sprawy wychowawcze i wyrządzone przez uczestników szkody odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczestników zawarte są w programach imprez.

IV. Reklamacje

Reklamacje świadczeń w trakcie trwania imprezy należy zgłaszać na miejscu u pilota. Reklamacje powinny być odnotowane na piśmie i poświadczone podpisem pilota. W przypadku braku poświadczenia reklamacje nie będą brane pod uwagę.

Strony umawiają się, że reklamacje będą wnoszone na piśmie nie później niż do 14 dni od zakończenia imprezy.

Biuro ma obowiązek odpowiedzi na reklamację do 14 dni od daty jej otrzymania.

Biuro dokonuje zwrotu części lub całości wpłaty w ciągu 14 dni od daty rezygnacji lub uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby biura.

V. Zamówienia zbiorowe

Do umowy z zakładami pracy, szkołami, organizacjami i innymi instytucjami mają zastosowanie niniejsze warunki, a ponadto:

terminy i formy realizacji zamówienia zbiorowego można określić odrębną umową stron

warunki rezygnacji mogą być określone odrębną umową w zależności od kosztów poniesionych przez biuro

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyki Krajowej "Krajobrazy"  (Uczniowie)

I. Zawarcie umowy

Przed zawarciem umowy z BTK „Krajobrazy" lub jego agentem o udział w imprezie turystycznej uczestnik powinien zapoznać, się z niniejszymi warunkami oraz programem imprezy, które są integralną częścią umowy.
1. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie osobiście lub przez pełnomocnika druku zgłoszenie-umowa, zwanego dalej zgłoszeniem. Od osób niepełnoletnich wyjeżdżających bez opiekunów wymaga się pisemnej zgody opiekunów na udział w imprezie.
2. Uczestnikiem  imprezy jest podpisujący zgłoszenie oraz osoby ujęte w zgłoszeniu, za które podpisujący bierze odpowiedzialność.
3. Po skompletowaniu listy uczestników imprezy (wczasy, wycieczka), biuro przyjmuje dalsze zapisy na listę rezerwową po dokonaniu wpłaty 10% wartości imprezy. Osoba z listy rezerwowej jest przeniesiona na listę stałą w przypadku zwolnienia się miejsca, o czym jest zawiadamiana na piśmie lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy. Rezygnacja z listy rezerwowej lub nie umieszczenie na liście stałej powoduje zwrot wpłaconej kwoty, rezygnacja po zakwalifikowaniu na listę stałą powoduje utratę wpłaconej kwoty.
4. W momencie podpisania umowy uczestnik wpłaca pierwszą ratę w wysokości określonej przez biuro, nie więcej niż 45% ceny imprezy. Biuro określa terminy pozostałych wpłat i dostarczenia niezbędnych dokumentów.
5. Niedokonanie w ustalonych terminach wpłat, lub niedostarczenie wymaganych dokumentów powoduje skreślenie z listy uczestników na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
6. Uczestnik ma obowiązek poinformować biuro o zmianach danych osobowych, w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, by możliwe było załatwienie wszelkich formalności.
7. Biuro zastrzega sobie możliwość  zmian terminów, tras, ceny lub odwołania imprezy z przyczyn niezależnych (decyzji władz państwowych, braku wymaganego minimum uczestników, działań sił wyższych, klęsk żywiołowych). W tym przypadku w razie rezygnacji zwraca się pełną kwotę wpłaty bez potrąceń. Brak odpowiedzi do 3 dni po zawiadomieniu o zmianie uważany będzie za potwierdzenie nowych warunków.

II. Rezygnacja z imprezy

1. Rezygnacja z imprezy winna nastąpić w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpływu do biura (w przypadku listu poleconego – data wysłania) lub dzień niewykonania przez uczestnika czynności określonych umową.
2. Rezygnacja uczestnika nie upoważnia innych osób figurujących z nim na jednym zgłoszeniu do rezygnacji bez potrąceń.
3. Rezygnacja bez potrąceń następuje w przypadku określonym w punkcie I / 8
a) odwołanie imprezy lub nie przyjęcie innej propozycji
b) nie przyjęcie zmiany warunków umowy w ciągu 3 dni po poinformowaniu o nich
c) rezygnacja z listy rezerwowej przed przeniesieniem na listę stałą
4. W razie nieodbycia się imprezy lub niewzięcia udziału w imprezie z winy biura, zwraca się uczestnikowi pełną wpłatę (bez odsetek) oraz inne udokumentowane koszty związane z przybyciem na miejsce zbiórki.
5. W pozostałych przypadkach rezygnacji, bez względu na jej przyczyny, biuro dokonuje następujących potrąceń:
do 40 dni przed imprezą koszty manipulacyjne 50zł
40 do 30 dni: 25% wartości imprezy
29 do 15 dni: 50% wartości imprezy
14 do 7 dni: 70% wartości imprezy
poniżej 7 dni: 100% wartości imprezy
6. Powyższe kwoty mogą być zwiększone do wysokości faktycznie poniesionych przez biuro kosztów wynikających z umów z kontrahentami.
Zastosowane przy rezygnacji potrącenia następują niezależnie od daty zawarcia umowy.

III. Realizacja imprezy

1. Uczestnik wyjeżdżający na imprezę zobowiązany jest posiadać w miejscu zbiórki zgłoszenie, dowody wpłaty i wymagane dokumenty.
2. W celu sprawnego przebiegu imprezy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pilota wycieczki, przestrzegania punktualności oraz informowania pilota o chęci oddalenia się od grupy.
3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od biura następują zmiany programu imprezy w trakcie jej trwania, biuro zobowiązane jest do zagwarantowania świadczeń zastępczych. Realizacja świadczeń zastępczych o tej samej wartości nie stanowi wady usługi i uczestnik z tego powodu nie może rościć pretensji do biura.
4. Biuro nie bierze żadnej odpowiedzialności za niedociągnięcia imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych (np.: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych), a także zawinionych przez uczestnika.
5. Uczniowie, którzy podczas trwania wycieczki są pod wpływem alkoholu lub narkotyków, tracą prawa uczestnika wycieczki. Wracają do domu na koszt prawnych opiekunów.
6. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie klienta np. spóźnienie na miejsce zbiórki.
7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do pokrycia kosztów za straty lub zniszczenia powstałe z ich winy w trakcie trwania imprezy. Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiadają jej ustawowi opiekunowie. Uczestnik zobowiązany jest pokryć szkodę na miejscu jej wyrządzenia.
8. Podczas trwania wycieczki za sprawy wychowawcze i wyrządzone przez uczestników szkody odpowiadają opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
9. Informacje dotyczące ubezpieczenia uczestników zawarte są w programach imprez.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje świadczeń w trakcie trwania imprezy należy zgłaszać na miejscu u pilota. Reklamacje powinny być odnotowane na piśmie i poświadczone podpisem pilota. W przypadku braku poświadczenia reklamacje nie będą brane pod uwagę.
2. Strony umawiają się, że reklamacje będą wnoszone na piśmie nie później niż do 14 dni od zakończenia imprezy.
3. Biuro ma obowiązek odpowiedzi na reklamację do 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Biuro dokonuje zwrotu części lub całości wpłaty w ciągu 14 dni od daty rezygnacji lub uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby biura.

V. Zamówienia zbiorowe

1. Do umowy z zakładami pracy, szkołami, organizacjami i innymi instytucjami mają zastosowanie niniejsze warunki, a ponadto:

a) terminy i formy realizacji zamówienia zbiorowego można określić odrębną umową stron
b) warunki rezygnacji mogą być określone odrębną umową w zależności od kosztów poniesionych przez biuro